இதனை தெரிந்து கொள்ளாமல் தமிழன்னு சொல்லிக்க வெட்கமா இல்ல உங்களுக்கு ? – என்ன அது !!!!

Uncategorized

தமிழில் டீக்கு “தேநீர்’, காபிக்கு “குளம்பி’ என்று பெரும்பாலோருக்குத் தெரியும். மற்ற சில முக்கியமான உணவு பொருட்களின் தமிழ்ப்பெயர்கள் அறிவோம்!

சப்பாத்தி – கோந்தடை

புரோட்டா – புரியடை

நூடுல்ஸ் – குழைமா

கிச்சடி – காய்சோறு, காய்மா

கேக் – கட்டிகை, கடினி

சமோசா – கறிப்பொதி, முறுகி

பாயசம் – பாற்கன்னல்

சாம்பார் – பருப்பு குழம்பு, மென்குழம்பு

பஜ்ஜி – தோய்ச்சி, மாவேச்சி

பொறை – வறக்கை

கேசரி – செழும்பம், பழும்பம்

குருமா – கூட்டாளம்

ஐஸ்கிரீம் – பனிக்குழைவு

சோடா – காலகம்

ஜாங்கிரி – முறுக்கினி

ரோஸ்மில்க் – முளரிப்பால்

சட்னி – அரைப்பம், துவையல்

கூல்ட்ரிங்க்ஸ் – குளிர் குடிப்பு

பிஸ்கட் – ஈரட்டி, மாச்சில்

போண்டா – உழுந்தை

ஸர்பத் – நறுமட்டு

சோமாஸ் – பிறைமடி

பப்ஸ் – புடைச்சி

பன் – மெதுவன்

ரோஸ்டு – முறுவல்

லட்டு – கோளினி

புரூட் சாலட் – பழக்கூட்டு

Thank You for Visiting Our site. We hope you found something that sparked interest on our website. if you like our content means please share and support, and also like our Facebook page.