காமெடி நடிகர் கொட்டாச்சிக்கு இவ்வளவு அழகான மனைவியா ?? குடுத்து வெச்சவன்யா இந்தாளு !! புகைப்படங்கள் இதோ !!

சினிமா

நடிகர் கொ ட்டா ச்சி த மி ழ் சி னிமா வில் ஒ ரு மு க் கிய கா மெடி நடி க ராக இரு ந்து வ ருகி றார். பெரு ம்பா லும் சின் ன பட் ஜெட் ப டங் களில் ந டித்து வ ரும் அவர் தற் போ தும் சில பட ங்க ளை த ன் கை யில் வைத் துள்ளா ர்.

2009ஆம் ஆண்டு வெளி வந்த நா ள் நட் சத் திரம் எ ன்ற ப டத் தில் அ றிமு கம் ஆ னார். மேலும் அவர் அந்த பட த்தில் ந ல்ல ரோ லில் ந டித் தார் அ தன் பின் னர் இவ ருக்கு ப ட வா ய்ப் புகள் வந்தது.

அதன் பின்னர் கா விய த லைவன், கட வுளு க்கு நன் றி, ஐந்தாம் த லைமுறை சி த்த வை த் திய சிகாமணி ஆகிய பட ங்களில் நடி த்தார். இ வரு க்கு சில வரு டங் களு க்கு மு ன் தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொ ண் டார். மேலும் இவ ருக்கு ஒரு பெ ண் கு ழந் தை உ ள்ள து.

தற்போது தனது நடி ப்பி னில் கவ ன ம் செலு த்தி வ ருகி றார் கொ ட்டா ச்சி. இவரின் ம க ள் ஒரு ப டம் கூ ட நடி த்து ள் ளார்.நயன்தாராவின் மகளாக இமைக்க நொடிகள் த்ரிரைப்படத்தில் நடித்திருந்த குழந்தை இவரது குழந்தைதான். தற் போது அ வரின் ம னை வி ன் பு கைப் படம் வெ ளி யான து. இதோ அந் த பு கைப் படம்.