சித்ராவுக்கு ஹோட்டலில் நடந்தது என்ன ?? சிறிது நேரத்திற்கு முன்னால் எடுத்த வீடியோ !! வெளியான வைரல் சி சி டிவி காட்சிகள்

செய்திகள்

நடிகை சித்ரா பற்றி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு த க வல் வெளியாகி கொண்டு உளது.

இந்த நிலையில்தான் சித்ராவின் மாமனார் ரவிச்சந்திரன், அதாவது ஹேமந்த்தின் தந்தை நே ற்று உ தவி போலீஸ் கமிஷனரிடம் பு கா ர் அ ளித்துள்ளார்.

அதில், ஒரே ப க்கமாக நடப்பதாகவும், வேறு கோ ண ங்களில் வி ரி வுப டுத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார்.

சித்ரா போனுக்கு பல பி ர மு கர்களிடமிருந்து அ ழைப்பு வரும் எ ன்றும் ஏன் இப்படி அ ழைப்பு வந்தது, அதன் பி ன் ன ணி எ ன்ன என்பது ப ற்றி வேண்டும் என்று ரவிச்சந்திரன் போ லீசிடம் அளி த்துள்ள ம னு வில் கூ றி யு ள்ளதாக தகவல்கள் வெ ளி யாகி வருகின்றன.

மேலும் சித்ராவின் இன்னொரு ப க்கம் குறித்து ரவிச்சந்திரன் பல த க வ ல்களை பு கா ரில் கூ றியுள்ளதாக கா வ ல் துறை வ ட் டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. சித்ரா பற்றி ரவிச்சந்திரன் இவ்வாறு கூ றி யிருக்க கூடாது என்று சி த்ரா ரசிகர்கள் சமூக ஊ ட கங்களில் கூறி வருகிறார்கள்.

இதன் பிறகு ரவிச்சந்திரன் அளித்த பேட்டியில் கூறியதாவது

திருமண வர வேற்பு நி கழ்ச்சிக்கு மண்டபம் பார்க்க சென்றோம். அப்போது சி த்ராவும் எங்கள் கூட வந்தார். அவர் 1 நாள் மு ன்பு மாலையில்தான் மண்டபம் பார்க்கச் சென்றோம். மண்டபத்தில் பதிவான அந்த சி சி டி வி கா ட்சி எ ங்களிடம் உள்ளது.

அதில் சித்ரா எங்களிடம் சந்  தோஷமாக பேசியபடி வருகிறார். அப்புறம் எப்படி தூ ண் டி ய தாக கூற முடியும் என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

சித்ரா செல்போனுக்கு யார் யாரிடமிருந்து கால் வந்தது, அவரை யார் யார் தொ டர்பு கொண்டார்களோ அதைப் பற்றி வேண்டும். ஆ ர் டி ஓ துவங்கும் முன்பாக ஹேமந்தை கை து செ ய் தது ஏன் என்று தெரியவில்லை.

எனவே, வி ரி வான உ த் தரவிட கோரிக்கை விடுத்துள்ளேன் என்றார் அவர்.

சித்ரா மாமனார் அளித்த வீ டியோ காட்சியில், ஹேமந்த் மற்றும் சி த்ரா இருவரும் ஆடி கா ரிலிருந்து இ ற ங்கி ம ண் டபத்திற்குள் செல்லும் காட்சிகள் உள்ளன.

மண்டபத்திற்கு உள்ளே ப திவான காட்சிகளும் உள்ளன. அதில் சி த்ரா இ ய ல்பாகத்தான் ஹே மந்த் மற்றும் கு டும்பத்தாரிடம் பேசியபடி செல்கிறார்.