பெண்கள் என்றலே மென்மையானவர்கள் என்று பல புலமைகள் தெரிவித்து இருக்கிறார்கள். அதுவும் பெண்களை பூவுடன் தான் உவமை செய்து பாடுவார்கள். அதுவும் தாமரை கன்னங்கள், ரோஜா பூ இதழ்கள்,அல்லி பூ உதடுகள் என்று பல வர்ணனைகள் இருக்கும். அப்படி போற்றபடும் பூக்கள் பெண்கள் தலையில் அதிக அளவில் வைத்து கொள்ளப்படுகிறது. பூவை எப்போதும் அழகுக்கு மட்டும் தான் வைத்து கொள்கிறார்கள் என்று எண்ணுகிறோம், ஆனால் அது உண்மையல்ல இதில் பல அறிவியல் உண்மைகள் இருக்கின்றது அது என்ன என்பதை நீங்களே இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

இதோ அந்த வீடியோ!!

By Uma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *