நடிகர் ராமராஜனுக்கு இவ்ளோ அழகான மகளா ?? நம்பவே முடியல !! முதல்முறையாக வெளிவந்த புகைப்படம் இதோ !!

சினிமா

நடிகர் ராமராஜன் ஒரு இ ந் திய தமிழ் தி ரை ப்பட நடிகர் எழுத் தாளர் மற்றும் இயக் குனர் ஆவார். இவர் கிராம அ டிப்ப டை யிலா ன பா டங்க ளில் நடி ப்பு ம ற்றும் இய க்கத் தில் நிபு ணத்து வம் பெ ற்றவர். அவர் ம க்கல் நா யகன் எ ன்றும் அ ழைக் கப் படு கிறார். அவரது பல பட ங்கள் வெற்றி பெ ற்றன.

1980 களின் பிற்பகுதியி ல் அவ ர் கி ராம ப்புற பா க்ஸ் ஆபிஸ் மன் னர் எ ன்று அ ழைக்க ப்பட் டார். அவர் வ ண்ண மய மான அ ழ கிய உ டைக ள் மற்றும் அதி கப்படி யான ஒ ப்பனை க்கு பெயர் பெ ற்ற வர். தமிழ் சினிமாவில் ரேகா மற்றும் கவு தமியு டனான அவரது ஜோடி அவரது மி கப்பெ ரிய வெ ற்றியா கும். 40 க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் பணி யாற்றி யுள்ள.

இவர் 10 க்கும் மே ற்பட்ட ப டங்க ளை இ யக் கியு ள்ளார். ராம ராஜன் மதுரைக்கு அருகில் அமை ந்து ள்ள ஒரு சிறிய ந கரத் தைச் சே ர்ந்த வர். அவர் ஒரு சி னிமா நு ழை வு டி க்கெட் வே லிடே ட்டர் மற் றும் வா ழை வி ற்ப னை யாள ரிட மிருந்து ஒரு சி னிமா தயா ரிப் பாள ராக வளர் ந்தார். நடிகர் ரஜினி கமல் அவர்கள் இ ன்று ஸ் டை லான நடி கர் கள் இருந்த நி லையில் வெ றும் அ ரை ட வு சர் அ ணி ந்து கொ ண்டு அந்த பட த்தை 100 நாட் களு க்கு மே ல் ஓ ட வை த்த பெரு மை எல் லாம் நடி கர் ரா மரா ஜனை ம ட்டு மே சேரும்.

ந டிக்க வ ந்த கு றுகிய கா லத் திற்கு ள்ளே யே முன் னணி ந டிகர் களை எ ல்லாம் பி ன்னு க்கு த்த ள்ளி அ த்தனை பே ரையு ம் த ன் ப க்க ம் தி ரும் பிப் பா ர் க்க வை த் தார். இந்த கால த்தி ல் மி கப் பெ ரிய சா தனை தான்.

அதிலும் இ வர் கங் கை அமரன் இ யக்க த்தில் ந டித்த க ரகா ட்டக் காரன் தி ரைப் படம் ஒரு வரு டத்தி ற்கு மே ல் ஓ டி சாதனை படை த்தது. நடிகர் ராமராஜன் தன்னுடன் பல பட ங்க ளில்நடித்த நளினியை 1987 ஆம் ஆண்டு தி ரு ம ண ம் செய் து கொ ண்டார்.

இவர்கள் தி ரும ணத் திற் குப் பின்னர் இரு வருக் கும் ஒரு பெ ண் கு ழ ந் தை பிற ந்த து. பின்னர் 2000 ஆம் ஆ ண்டு ரா மராஜ னை வி வா க ர த் து செய் துவி ட்டா ர் நளினி.தற்போது இந்த புகைப்படம் வைரலாகி வருகிறது.