பிக் பாஸ் வீட்டிலிருந்து இந்த வாரம் வெ ளி யே றப்போவது இவர்தான் !! உ ச் ச க்கட்ட கொண்டாட்டத்தில் ரசிகர்கள் !!

பிக்பாஸ்

பிக்பாஸ் 4வது சீசன் 70 நாட்களை கடந்து ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

நிகழ்ச்சியில் இருந்து போட்டியாளர்கள் வெளியேறி வரும் நிலையில் இந்த வாரம் எலிமினேஷனுக்கு ஆரி, ஆஜீத், அர்ச்சனா, அனிதா, ஷிவானி, ரியோ மற்றும் சோம் ஆகியோர் நாமினேட் செய்யப்பட்டிருந்தனர்.

பிக்பாஸ் போட்டியில் இருந்து வெளியேறிய அர்ச்சனாவின் அண்மைய புகைப்படங்கள் இணையத்தில் தீயாய் பரவி வருகின்றது.

நேற்று தொகுப்பாளர் அர்ச்சனா பிக்பாஸ்-ல் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.

மிகவும் சந்தோஷமாக அவர் விடைபெற, போட்டியாளர்கள் எமோஷனலாகி கண் கலங்கினார்கள்.

இந்தநிலையில் இந்த வாரம் து வ க் கத்திலிருந்தே எந்த வி ஷ ய மும் பண்ணாத ஆஜித் வெளியேறுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால் நேற்று ஆ ரியின் மீது அனிதாவின் கோ ப ம் அ தி கபட்சமாக இருந்ததாகவும், இதனால் அனி தாவை இ ந் த வாரம் வெ ளியே ற்ற பா ர் வையாளர்கள் மு டி வு செய்து வி ட்டதாகவும் தெரிகிறது.

நேற்று ஒரே நாளில் கி டைத்த வா க் குகளின் அ டி ப் ப டையில் அ னிதாவுக்கு மி க க் குறைவான ஓ ட் டு கள் தான் வி ழு ந்து உள்ளது எ ன் பதும், மி க அ தி க மா ன ஓ ட் டு க்கள் ஆ ரி க்கு வி ழு ந் து உ ள் ள தாகவும் த க வ ல்கள் வெளிவந்துள்ளன.

ஒரு வாரத்தில் ந டை பெறும் ஒ ரே ஒ ரு ச ம் ப வ ம்தான் அ ந்த வா ர த் தில் தி ரு ப் பத்தை ஏற் படுத்தும் என்று பா ர் க்கப்பட்டு வ ந்த நிலையில் இ ந்த வா ரத்தின் மு தல் நா ளே கோ ப ப் ப ட்ட அனிதா பா ர் வையாளர்கள் ம த் தியில் கெ ட் ட பெ ய ரை வா ங் கி வி ட்டதால் அவர் இந்த வாரம் வெ ளியேற அ தி க வாய்ப்பு இருப்பதாக க ரு தப்படுகிறது.